KLEIO nv - ERFGOEDCONSULENTEN
Erfgoedconsulenten - Heritage consultants - Experts-conseil en patrimoine

DEONTOLOGISCHE CODE

Inleiding
Belangen van het erfgoed
Kwalificaties
Professionalisme en gedrag 
Verantwoordelijkheden
Financiële bedingingen en honoraria
naar beginpagina Kleio nv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het erfgoed is een onvervangbaar goed.
Het is daarom duidelijk dat het omgaan met ons erfgoed met zorg en kunde moet geschieden. 

Ook in Europa treden steeds meer specialisten op als 'heritage consultants', bij het ontwikkelen en beheren van historische sites, musea e.a. Hun taak kan veelvuldig zijn maar omvat in alle gevallen het aanbrengen van deskundigheid, waardoor de initiatiefnemers-opdrachtgevers hun project op een verantwoorde wijze kunnen uitbouwen.

De taak van de 'heritage consultants' omvat dus een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten zowel ten dienste staan van de opdrachtgevers, maar mogen daarbij de belangen van het 'erfgoed' als dusdanig niet uit het oog verliezen.

 Een 'deontologische code' is daarbij aangewezen.

KLEIO nv, ging daarvoor te rade bij één van de weinige beroepsorganisaties die op dit terrein bestaat, nl. de 'Canadian Association of Profession Heritage Consultants'. Deze publiceerde voor haar leden een 'code of profession conduct and ethics' waarvan de essentie door Kleio nv. en door de medewerkers van onze vennootschap onderschreven wordt.

 Deze deontologische code heeft drie doelstellingen:

  

Wij bieden U hierbij een - lichtjes aan Vlaanderen aangepaste - vertaling van deze deontologische code van de C.A.P.H.C. Deze tekst geldt als gedragslijn voor Kleio n.v. en haar medewerkers.

naar bovenzijde van deze pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangen van het Erfgoed 

Het erfgoed is een onvervangbaar goed, dat unieke maatschappelijke, culturele, historische, esthetische en andere waarden bezit .
Een heritage consultant zal nooit stappen zetten of adviezen geven waarvan op voorhand geweten is dat deze schade zullen toebrengen aan of leiden tot verlies van erfgoed.
Een heritage consultant zal nooit wetens en willens meewerken aan projecten waarvan op voorhand geweten is dat deze schade zullen toebrengen aan of leiden tot verlies van erfgoed.

Dit standpunt zal voorafgaandelijk aan elke cliënt meegedeeld worden, vooraleer een contractuele band aan te gaan.

 naar bovenzijde van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kwalificaties

Heritage consultants moeten gekwalificeerd zijn om de taak die zij aanvaarden uit te voeren. Deze kwalificaties kunnen afkomstig zijn van een academische opleiding en/of kennis en ervaringen opgedaan aan de hand van praktische ervaringen en bijscholing.

 Zij zullen derhalve

 naar bovenzijde van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Professionalisme en gedrag 

Heritage consultants zullen zich steeds gedragen op een wijze die hun beroep tot eer strekt.

 Men name zullen zij:

 naar bovenzijde van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verantwoordelijkheid tegenover
het publiek, klanten en opdrachtgevers en collegae

Elke heritage consultant zal zich steeds hoffelijk, eerlijk en te goeder trouw gedragen in de uitoefening van zijn beroep, zowel bij opdrachten vanuit de private als vanuit de openbare sector, als wanneer zij als vrijwiller optreden.

 In het bijzonder zullen zij:

 naar bovenzijde van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Financiële bedingingen en honoraria

 Heritage consultants, zowel deze die in de openbare sector tewerkgesteld zijn, als degene die in de privésector werken, moeten er zorg voor dragen dat hun activiteiten geschieden op een financieel verantwoorde wijze.

 Degenen die in de privésector opereren zullen:

Het is de plicht van heritage consultants die tewerkgesteld zijn in de openbare sector om, wanneer mogelijk, erop toe te zien dat aan deze regels voldaan wordt telkens er collegae aangesproken worden om consulting diensten te verlenen.

 naar bovenzijde van deze pagina

 

 

 

naar beginpagina Kleio nv